Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(b) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro.
(c) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.
(d) HCHO và HCOOH đều tham gia phản ứng tráng bạc.
(e) CH₃OH, C₂H₅OH đều tan vô hạn trong nước.
(g) Các este thường dễ tan trong nước và có mùi thơm dễ chịu.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 5.

Vinhhh đã trả lời