Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Thạch cao nung dùng để nặn tượng và bó bột khi gãy xương có công thức là CaSO4.2H2O
(b) Bột nhôm trộn với bột sắt (III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.
(c) Ở nhiệt độ thường, CaCO3 tan dần trong nước có hòa tan khí CO2 tạo ra Ca(HCO3)2
(d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ.
(e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

Neo Pentan chọn trả lời