Neo Pentan

Cho các phát biểu sau:
(a) Thành phần chính của tinh bột là amilozơ và amilopectin.
(b) Các gốc α-glucozơ trong mạch amilopectin liên kết với nhau bởi liên kết α-1,4-glicozit và α-1,6-glicozit.
(c) Tinh bột và xenlulozơ đều là polime có cấu trúc mạch không phân nhánh.
(d) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế thuốc súng không khói, sản xuất tơ visco và tơ axetat.
(e) Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào nhúm bông sẽ thấy nhúm bông chuyển thành màu xanh tím.
(g) Các hợp chất glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều chứa nhóm -OH trong phân tử.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 5.       C. 6.       D. 4.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời