Neo Pentan

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:
(a) Amilozơ và xenlulozơ đều cho được phản ứng thủy phân.
(b) Stiren có khả năng cho được phản ứng trùng hợp tạo polime.
(c) Glucozơ thể hiện tính khử khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.
(d) Monome là một mắt xích trong phân tử polime.
(e) Poli(metyl metacrylat) là vật liệu polime có tính dẻo.
(g) Protein đơn giản được tạo thành chỉ từ chứa các gốc α-amino axit.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 5.       C. 6.       D. 3.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời