Neo Pentan

Cho các sơ đồ phản ứng sau:
(1) C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O;
(2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4;
(3) X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhiệt độ nóng chảy của X1 cao hơn X3.

B. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.

C. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.

D. Các chất X2, X3, X4 đều có mạch C phân nhánh.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. C8H14O4 là este 2 chức.

B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.

C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.

D. X3 có mạch cacbon không phân nhánh.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Từ X2 để chuyển hóa thành axit axetic cần ít nhất 2 phản ứng.

B. X3 là hợp chất hữu cơ đơn chức.

C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu đỏ.

D. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.

Neo Pentan sửa câu hỏi