Neo Pentan

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3
(b) X1 + 2HCl → X4 + 2NaCl
(c) nX4 + nX5 → poli(etylen – terephtalat) + 2nH2O
(d) X2 + H2 → X3
(e) X4 + X3 ⇔ X6 + H2O
Cho biết: X là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C12H12O4; X1, X2, X3, X4, X5 và X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phân tử khối của X6 là 222.

B. X4 là axit terephtalic.

C. X3 được dùng làm nhiên liệu cho động cơ.

D. X làm mất màu nước brom.

Nguyễn Thúy Vân đã trả lời