Neo Pentan

Cho các thí nghiệm sau:
(a) Điện phân (với điện cực trơ) dung dịch CuSO4.
(b) Cho khí H2 dư đi qua Al2O3 nung nóng.
(c) Nung AgNO3 ở nhiệt độ cao.
(d) Cho Ba vào dung dịch CuSO4.
(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2.
(f) Cho glucozơ vào dung dịch AgNO3 và NH3 đun nóng.
Số thí nghiệm có sự tạo thành đơn chất kim loại là

A. 4.       B. 6.       C. 3.       D. 5.

Neo Pentan chọn trả lời