Neo Pentan

Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ nitron, tơ capron, tơ nilon-6,6, tơ visco. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

A. 4.       B. 1.       C. 3.       D. 2.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời