tnq1105

Cho chất X có công thức là C2H12O4N2S tác dụng dung dịch NaOH dư, đun nóng được sản phẩm là các chất vô cơ và 1 chất hữu cơ Y làm xanh quỳ tím ẩm. Số CTCT có thể có của X là

A. 4        B. 5        C. 6        D. 3

Neo Pentan đã chọn câu trả lời