Neo Pentan

Cho dãy các chất sau: H2O, NaH2PO4, (NH4)2CO3, H2NCH2COOH. Số chất lưỡng tính trong dãy là

A. 4.          B. 3.          C. 2.          D. 1.

phuck51a1 trả lời