Neo Pentan

Cho dãy các chất: tinh bột, anbumin, vinyl fomat, triolein, fructozơ. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các chất trong dãy trên

A. Có 3 chất bị thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng.

B. Có 2 chất tham gia phản ứng tráng bạc.

C. Có 1 chất làm mất màu nước brôm.

D. Có 2 chất có tính lưỡng tính.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời