Neo Pentan

Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch chứa 19,2 gam hỗn hợp gồm MgSO4 và NaHSO4, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 41,76.            B. 37,28.            C. 34,80.            D. 18,56.

Neo Pentan chọn trả lời