minazam

Cho dung dịch gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào dung dịch CH3COOAg dư. Viết các phương trình hóa học có thể xảy ra.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời