Neo Pentan

Cho dung dịch NaHCO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 loãng dư, thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thành phần của dung dịch Y gồm

A. Ca(OH)2.       B. Ca(OH)2 và NaOH.

C. NaHCO3 và Na2CO3.       D. NaHCO3 và Ca(OH)2.

Neo Pentan chọn trả lời