Neo Pentan

Cho dung dịch X gồm a mol CuSO4 và b mol FeSO4. Thêm 2c mol Mg vào dung dịch X, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối. Mối liên hệ giữa c với a, b là

A. 2c > (a + b)        B. b ≤ 2c < (a + b)

C. 2c < b        D. a ≤ 2c < (a + b)

Neo Pentan chọn trả lời