Neo Pentan

Cho Fe(OH)3 phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?

A. Fe2(SO4)3.       B. FeS.       C. FeSO4.       D. FeSO3.

Neo Pentan chọn trả lời