Lê Nhật Phương Thảo

Hỗn hợp E gồm axit béo X và hai triglixerit Y, Z (Y có dạng CnH98O6). Đốt cháy 0,06 mol E cần dùng 4,125 mol O2 thu được CO2 và H2O. Cho 0,06 mol E phản ứng với dung dịch NaOH (lấy dư 25% so với lượng phản ứng) thu được 49,08 gam chất rắn T gồm C15H31COONa, C17H31COONa, C17H33COONa (a mol), C17H35COONa (a mol) và NaOH dư, biết natri chiếm 9,372% khối lượng trong T. Khối lượng lớn nhất của Z có trong 0,06 mol E là

A. 17,68.        Β. 17,70.        C. 17,66.        D. 17,72.

Lê Nhật Phương Thảo chọn trả lời