Khánh dubai

Cho hỗn hợp E gồm một hidrocacbon (X), một anken (Y) và một ankin (Z) (số nguyên tử cacbon trong Y bằng tổng số nguyên tử cacbon trong Z cộng với 2 lần số nguyên tử cacbon trong X). Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần dùng 1,9375a mol hỗn hợp T gồm O2 và O3 (Tỉ khối của T so với etan là 1,28). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 400 ml dung dịch Ba(OH)2 2,75M, thu được m1 gam kết tủa, dung dịch F và đồng thời khối lượng bình đựng dung dịch Ba(OH)2 tăng 94,9 gam. Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch F thu được m2 gam kết tủa. Biết m1 + m2 = 246,7 gam và các phản ứng xẩy ra hoàn toàn.
1. Xác định công thức phân tử của X, Y, Z.
2. Một bình kín chỉ chứa một ít bột niken và hỗn hợp A gồm a mol hỗn hợp E ở trên với 0,6 mol vinylaxetilen; 0,78 mol hiđro. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với A bằng 1,4875. Khí B phản ứng vừa đủ với 0,55 mol AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được m gam kết tủa và 25,76 lít hỗn hợp khí D (ở đktc). Khí D phản ứng tối đa với 0,52 mol Br2 trong dung dịch. Tính m.

huhu đã trả lời