Neo Pentan

Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là

A. Cu(NO3)2.         B. HNO3.         C. Fe(NO3)2.         D. Fe(NO3)3.

Lephuong đã trả lời