Minh Anh

Cho hỗn hợp gồm 18,56 gam Fe3O4 và 2,56 gam Cu vào dung dịch HCl loãng, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thấy thoát ra 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời thu được x gam kết tủa. Tính x

A. 114,12        B. 109,8        C. 111,96        D. 105,48

Neo Pentan đã chọn câu trả lời