Neo Pentan

Cho hỗn hợp H gồm X, Y, Z (MX < MY < MZ) là ba ancol no, mạch hở, có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau. Đốt cháy hoàn toàn H (số mol X chiếm 48% số mol hỗn hợp) cần 1,13 mol O2, thu được tổng số mol CO2 và H2O là 2,26 mol. Nếu cho H tác dụng hết với Na dư thì thu được 9,856 lít khí (đktc). Cho Z qua CuO (dư, t°), sau phản ứng thu được một chất hữu cơ T (không chứa nhóm cacboxyl). Cho T tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được khối lượng (gam) kết tủa là

A. 77,76.          B. 25,92.         C. 51,84.         D. 58,32.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời