bynellie

Cho hỗn hợp X chứa hai axit cacboxylic đơn chức có tỉ lệ số mol 2 : 1 (1 axit no và 1 axit không no chỉ chứa 2 liên kết pi trong gốc) và một axit cacboxylic no, hai chức. Cho 2,52 gam hỗn hợp X vào một bình kín có thể tích 1 lít. Nung bình đến nhiệt độ 273 oC thì áp suất trong bình là 1,79088 atm. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 2,52 gam hỗn hợp X cần dùng V lít O2 thu được 0,72 gam H2O và m gam CO2. Giá trị của V là (biết m không vượt quá 4 gam)

Neo Pentan sửa câu hỏi