Neo Pentan

Cho hỗn hợp X gồm các ancol hai chức có cùng công thức phân tử C4H10O2 và đều tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng. Số chất tối đa thỏa mãn các yêu cầu của X là

A. 1.         B. 4.         C. 3.         D. 2.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời