Trần Nguyễn Hoài Ân

Cho hỗn hợp Q gồm Fe, CuO, Fe2O3, MgO, Fe(NO3)3 tác dụng với 289,42 gam dung dịch chứa H2SO4 9,82% và KNO3 1,047%, kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí gồm NO, H2 có tỉ khối so với He bằng 5,75 và dung dịch X chỉ chứa muối trung hoà của kim loại (trong đó muối Fe(II) có nồng độ 4%). Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, sau phản ứng thu được 89,08 gam hỗn hợp kết tủa Y. Nung toàn bộ Y trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 84,77 gam hỗn hợp rắn Z. Phần trăm khối lượng của đơn chất Fe trong Q có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 38%        B. 34%        C. 20%        D. 25%

phong đã trả lời