Nhuận Hướng

Cho hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3 và FeCO3.Hòa tan hết m(g) X trong dung dịch HCl thu đc 0,784(l) hỗn hợp hai khí và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua.Hòa tan hoàn toàn m(g) trong 0,1725 mol dung dịch H2SO4 đặc nóng tạo ra dung dịch chỉ chứa hỗn hợp muối sunfat có khối lượng chất tan trong dung dịch là 17,56g và 1,344(l) hỗn hợp hai khí trong đó có chứa SO2

a) VT pt

b) Tính % khối lượng mỗi chất trong X

helpp , giup em voi aa, e cam on

Neo Pentan chọn trả lời