Neo Pentan

Cho hỗn hợp X gồm một số chất béo và axit béo tự do tác dụng vừa đủ với 850ml dung dịch NaOH 1M. Toàn bộ muối thu được đem đốt cháy hoàn toàn thu được 14,875 mol CO2 và 14,275 mol H2O. Thể tích dung dịch Br2 1M cần dùng để tác dụng vừa đủ với hỗn hợp X có giá trị gần đúng với trường hợp nào sau

A. 610ml.       B. 596ml.       C. 598ml.       D. 605ml.

Neo Pentan chọn trả lời