Đặng thủy tiên

Cho m gam Cu vào 100 ml dung dịch AgNO3 1M, sau một thời gian thì lọc được 10,08 gam hỗn hợp 2 kim loại và dung dịch Y. Cho 2,4 gam Mg vào Y, khi phản ứng kết thúc thì lọc được 5,92 gam hỗn hợp rắn.Giá trị của m là:

A. 3,84           B. 4             C. 3              D. 4,8

Neo Pentan chọn trả lời