HoangKhanh2002

Cho m gam Fe tác dụng hết với 100 ml dung dịch X chứa Cu(NO3)2 0,1 M và H2SO4 1,4M đến khi kết thúc phản ứng dung dịch X chứa hỗn hợp các muối và không còn thấy chất rắn không tan đồng thời thoát ra hỗn hợp 2 khí không màu (Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị m có thể là?

A. 4,853.      B. 6,912.       C. 7,28.       D. 7,84

Neo Pentan đã chọn câu trả lời