Neo Pentan

Cho m gam glucozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°, hiệu suất 80%) thu được 36,4 gam sobitol. Giá trị của m là

A. 45,5.       B. 45,0.       C. 40,5.       D. 36,0.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời