159753

Cho m gam hỗn hợp A (etanol, phenol) tác dụng với Na dư thu được 4,032 lít khí (đktc). Nếu cho hỗn hợp A (etanol, phenol) tác dụng với dung dịch brom thì cần 0,18 mol brom. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính m

Neo Pentan đã chọn câu trả lời