Neo Pentan

Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và KHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí CO2. Giá trị của m là

A. 24,0.       B. 15,0.       C. 30,0.       D. 18,0.

Neo Pentan chọn trả lời