vu dang quang

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(OH)3, FeCO3 (trong đó số mol Fe3O4 bằng Fe(OH)3). Chia X thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất cho tác dụng với HCl vừa đủ thu được 0,1 mol hỗn hợp khí có tỉ khối hơi so với H2 là 9,4 và dung dịch Y. Cho phần hai tác dụng với lượng dư H2SO4 đặc thu được 0,175 mol hỗn hợp khí gồm SO2 và CO2 (SO2 là sản phẩm khử duy nhất).

a) Tính m?

b) Cho Y tác dụng với AgNO3 dư thu được a gam kết tủa. Tính a?

Tâm đã trả lời