Mạc Mạc

Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn, Fe (trong đó sắt chiếm 24% về khối lượng) tác dụng vừa đủ với dung dịch Hcl thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư AgNO3 thu được a gam kết tủa. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với Cl2 dư, toàn bộ muối thu được tác dụng với lượng dư AgNO3 thu được a + 5,751 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 24,850           B. 12,425             C. 37,800             D. 18,900

Neo Pentan trả lời