Neo Pentan

Cho m gam Zn vào 200 mL dung dịch chứa CuSO4 1M và Fe2(SO4)3 0,5M đến phản ứng hoàn toàn thu được 18,4 gam kim loại. Nếu cho m gam Zn vào dung dịch HNO3 loãng dư thấy Zn tan hết thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra (phản ứng chỉ có 1 sản phẩm khử). Cô cạn dung dịch X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là

A. 66,15.       B. 73,15.       C. 75,6.       D. 83,6.

Gâu Văn Meo đã trả lời