Neo Pentan

Cho phản ứng: 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O. Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

A. K2Cr2O7 và FeSO4.       B. K2Cr2O7 và H2SO4.

C. H2SO4 và FeSO4.       D. FeSO4 và K2Cr2O7.

Neo Pentan chọn trả lời