Neo Pentan

Cho phản ứng: H2 (k) + I2 (k) ⇌ 2HI (k). Ở nhiệt độ 430°C, hằng số cân bằng Kc của phản ứng trên bằng 53,96. Đun nóng một bình kín dung tích không đổi 10 lít chứa 4,0 gam H2 và 406,4 gam I2. Khi hệ phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở 430°C, nồng độ của HI là

A. 0,275M.       B. 0,225M.       C. 0,151M.       D. 0,320M.

Neo Pentan chọn trả lời