Neo Pentan

Cho phản ứng hóa học sau: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k). Khi nồng độ của SO2 tăng lên 3 lần thì tốc độ phản ứng thuận thay đổi như thế nào:

A. Tăng 3 lần       B. Tăng 6 lần

C. Tăng 9 lần       D. Giảm 4 lần

Neo Pentan chọn trả lời