Neo Pentan

Cho phương trình hóa học: BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + NaCl. Phương trình hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion rút gọn với phương trình hóa học trên?

A. Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2CO2 + 2H2O.

B. BaCO3 + H2SO4 → BaSO4 + CO2 + H2O.

C. Ba(OH)2 + Na2SO4 →  BaSO4 + 2NaOH.

D. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời