Văn Quân

Cho rất từ từ 100ml dung dịch HCl 2,5M vào dung dịch chứa 0,15 mol Na2CO3 thu được dung dịch X.Cho nước vôi trong dư vào dung dịch được bao nhiêu gam kết tủa?

Neo Pentan đã chọn câu trả lời