Neo Pentan

Cho sơ đồ: CH4 + X → M1; M1 + Y → M2; M2 + Z → CH3COOH. Biết X, Y, Z là các chất vô cơ, mỗi mũi tên chỉ tương ứng với một phương trình phản ứng. Chất M2 trong sơ đồ trên có thể là

A. C2H5OH.         B. CH3COONa.

C. CH3CHO.         D. CH3OH.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời