Neo Pentan

Cho sơ đồ chuyển hóa:

Biết: X, Y, Z, E, F là các hợp chất khác nhau, mỗi mũi tên ứng với một phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong dung dịch. Các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. Ba(OH)2, CO2, NaOH.       B. HCl, CO2, NaOH.

C. Ba(OH)2, HCl, CO2.       D. Ca(OH)2, CO2, KOH.

Neo Pentan chọn trả lời