Hoa

Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
A -> B -> C -> D
A -> E -> F -> D

A, B, C, D, E, F là các hợp chất hữu cơ.
Cho biết A,D là hai hợp chất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.
A, B, E, D cho phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag, trong đó lượng Ag sinh ra từ A nhiều hơn các chất còn lại.
A,B,C,D,E tác dụng với Cu(OH)2 (điều kiện thích hợp).
Xác định A, B, C, D, E, F?

Neo Pentan chọn trả lời