Neo Pentan

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Các chất X, Y, Z, T là các hợp chất của crom. X, Y, Z lần lượt là:

A. Na2Cr2O7, Cr2(SO4)3, NaCrO2.

B. Na2CrO4, Cr2(SO4)3, Na2Cr2O7.

C. Na2CrO4, Cr2(SO4)3, NaCrO2.

D. Na2Cr2O7, NaCrO2, Na2CrO4.

vucan189200184 trả lời