Neo Pentan

Cho sơ đồ sau:

Biết hiệu suất các phản ứng lần lượt là 70% và 100%. Khối lượng dung dịch H2SO4 70% tối thiểu cần dùng để điều chế được 468 gam Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ trên là

A. 800 gam.       B. 350 gam.

C. 700 gam.       D. 400 gam.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời