Neo Pentan

Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa a mol hỗn hợp gồm HCl, AlCl3 và Al2(SO4)3. Số mol kết tủa thu được (y mol) phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn như đồ thị bên.

Giá trị của a là

A. 0,50.       B. 0,45.       C. 0,40.       D. 0,60.

To lan phuong trả lời