Neo Pentan

Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch có chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3. Số mol khí CO2 thu được phụ thuộc vào số mol HCl theo hình vẽ

Tỉ lệ của a:b là

A. 4:3          B. 7:3          C. 3:4          D. 1:3

Neo Pentan chọn trả lời