Trang

Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch NaOH 1M và K2CO3 xM thì thu được dung dịch X. Cho rất từ từ đến hết X vào 100 ml H2SO4 1M thì thu được dung dịch Y và thấy thoát ra 1,792 lít khí (đktc). Y tác dụng với Ba(OH)2 dư xuất hiện 46,94 gam kết tủa. Giá trị x là:

A. 0,75        B. 1,25        C. 1,0        D. 1,5

Neo Pentan chọn trả lời