Ralph Phan

Cho V lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 500ml dung dịch NaOH aM thu được dung dịch B. Nếu cho từ từ  800ml dung dịch HCl 0,2M vào B khi kết thúc phản ứng thu được 0,672 lít khí (đktc). Nếu cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào B thì thu được 10 gam kết tủa.

a) Tính V và a.

b) Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch B, biết thể tích dung dịch không đổi.

Akie3301 đã trả lời