zxcvbnm0

Có 1 mẩu Na do bảo quản không cẩn thận nên đã bị tiếp xúc vơi không khí, viết các phương trình phản ứng có thể xảy ra

Neo Pentan đã chọn câu trả lời