Neo Pentan

Có 25,4 gam hỗn hợp X gồm bột Al, Fe3O4, FeO, Fe2O3 (trong đó Al chiếm 21,26% về khối lượng). Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X trong chân không thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư có khí thoát ra và còn lại 8,4 gam chất rắn. Phần 2 hòa tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,86 mol HNO3 thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối và 0,14 mol một khí duy nhất là NO. Cô cạn dung dịch Z rồi thu lấy chất rắn khan nung trong chân không đến khối lượng không đổi thu được hỗn hợp khí và hơi T. Khối lượng của T gần với giá trị nào sau đây

A. 37,5.       B. 39,1.       C. 40,2.       D. 38,3.

riprono1 trả lời